معافیت واحدهای تولید دارای پروانه بهره برداری و ماشین آلات خط تولید از پرداخت 4 درصد مالیات علی الحساب

چاپ

 مشاهده متن و تصویر بخشنامه در ادامه مطلب

معافیت واحدهای تولید دارای پروانه بهره برداری و ماشین آلات خط تولید از پرداخت 4 درصد مالیات علی الحساب

شماره ۶۴/۹۷/۲۴۱۳۱۹( بخشنامه ۶۴سال ۹۷گمرک ایران)

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

گمرکات اجرایی

به پیوست تصویر نامه شماره  ۲۰۰/۲۷۲۴ مورخ ۹۷/۰۲/۲۲ و نامه  ۲۳۰/۴۷۱۲۱ مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ و نامه ۲۰۰/۲۰۲۲۸ مورخ ۹۶/۱۱/۱۸و ص/۲۳۰/۲۲۳۳۷مورخ ۹۶/۱۲/۱۵سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اعلام می دارد با توجه به مفاد نامه های مذکور و همچنین لحاظ مفاد بخشنامه ۹۵-۱۹۱واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذیربط، از پرداخت ۴درصد علی الحساب واردات قطعی موضوع بخشنامه مذکور معاف می باشند.
خواهشمند است دستور فرمائید در هر مورد بررسی و در صورت ارائه پروانه بهره برداری و یا جواز تاسیس ( صرفا جهت ماشین آلات خط تولید) نسبت به حذف سیستمی اخذ مالیات مذکور با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.

علی معقولی

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه


تصویر بخشنامه
 
64 97 gomrok
 

karafarinesabz